حکم قیام رمضان

حکم قیام رمضان

در جواب یکی از غیرمقلدین

نویسنده:  مولانا مفتیعبد الصمد غیاثی

تهیه وتنظیم : رحمن بخش سپاهی

بسم الله الرحمن الرحیم

مقدمه

            الحمد لله رب العالمین والصلوة والسلام علی رسولهمحمد وعلی اله واصحابه اجمعین. امابعد : اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسمالله الرحمن الرحیم « و من یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الهدی ویتبع غیرسبیل المومنین نوله ما تولی ونصله جهنم وساءت مصیراً» (نساء/115)

خداوند می فرماید: کسی که با پیامبر صلی الله علیه وسلم مخالفتکند بعد از آنکه (راه) هدایت ( ازراه ضلالت برای او) روشن شده است و (راهی) جز راه مومنان در پیش گیرد او را به همان جهتی که ( به دوزخ منتهی می شودو) دوستش داشته است رهنمود می گردانیم و به دوزخش داخل می گردانیم و با آنمی سوزانیم ودوزخ چه بد جایگاهی است.

              در این آیه نسبت به دو چیز بیان فرمود که جرم عظیمو سبب دخول جهنم اند:

یکی مخالفت رسول الله صلی الله علیه وسلم واین روشن است کهمخالفت رسول کفر و وبال عظیم است . دوم آنکه وقتی تمام مسلمانان بر یک کاریمتفق باشند ترک آن واختیار کردن راهی بر خلاف آن. از این معلوم شد کهاجماع امت حجت است یعنی همانطور که عمل بر احکام بیان کرده ی قرآن وسنتواجب می باشد همچنین بر هر چیزی که امت بر آن اتفاق کند بر آن هم عمل واجباست و مخالفت آن گناه عظیم است ؛ چنانکه آن حضرت صلی الله علیه وسلم درحدیثی فرموده است :« ید الله مع الجماعة من شذَّ شُذّ فی النّار» یعنی دستنصرت و رحمت خدا همراه جماعت است  و هرکس از جماعت مسلمین کناره گیرد اوجدا شده در جهنم انداخته می شود.1و امام شافعی رحمه الله براینکه اجماع ، حجت است و مخالفت با آن حرام  می باشد بعد از تفکر و تلاشزیاد که تا سه شبانه روز هر روز سه مرتبه  و هر شب سه مرتبه قرآن را کاملمی خواند همین آیه را برای استدلال بر حجت بودن اجماع بیان نمود چنانکه درتفسیر ابن کثیر، روح المعانی و غیره مذکور است و ابن کثیر می فرماید:

« این از بهترین و قوی ترین استنباطات می باشد».2

             خداوند این امت را از اینکه بر اشتباه و گمراهی جمعشوند محفوظ نموده است ابن عمر وابن عباس رضی الله عنهما روایت می کنند کهرسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند « لا یجمع الله هذه الامة علیالضلالة ابداً و ید الله علی الجماعة و من شذ شذ فی النار»3والله اعلم .خداوند این امت را هیچگاه بر گمراهی جمع نمی کند و دست خدا برجماعت است و کسی که از جماعت مسلمانان کناره گیرد او جدا کرده شده و درجهنم انداخته می شود.

           اکنون دانستن این نکته ضروری است که اجماع یعنی چه ؟اجماع در لغت به دو معنی می آید : 1- عزم وتصمیم بر چیزی 2- به معنی اتفاق.

معارف القرآن ج4 ص153  2 -ابن کثیر ج1 ص 568 3- رواه البیهقیوالترمذی ، تفسیر مظهری ج2 ص336

در اصطلاح اصولیین اجماع عبارت است از اینکه : مجتهدین امتاسلامی در یک زمان بر یک حکم شرعی بعد از وفات پیامبر صی الله علیه وسلماجماع نمایند . و مجتهد همان فقیه است یعنی کسی که استعداد و استنباط احکامشرعی از روی دلائل را داشته باشد . واز مجتهدین به اهل حل وعقد یا اهل رایواجتهاد یا علماء امت نیز یاد می شود.اما غیر مجتهد کسی است که تواناییاستنباط را نداشته باشد مانند عوام الناس یا کسی که از امور شریعت آگاهیندارد اگر چه در یک فن عالم باشد یا از علوم دیگر مانند طب و هندسه و غیرهآگاهی داشته باشد.

             بنابر این اتفاق غیر مجتهدین معتبر نیست و منظور ازاتفاق مجتهدین ، اتفاق همه ی مجتهدین می باشد . ومخالف یک نفر مضر نیست واین رای جمهور اصولیین است . وبرخی معتقدند که مخالفت یک یا دو یا سه نفرمضر نیست وبرخی قائل به اتفاق اکثر می باشند.

            زمانیکه بر حکم یک مسئله اجماع شد این اجماع دلیلقطعی می باشد و بر مسلمانان لازم است که از آن پیروی نمایند و مخالفت با آنجایز نیست .1

           بیست رکعت تراویح از مسائل اجماعی است که در زمانحضرت عمر رضی الله عنه بر آن اجماع صحابه صورت گرفت به همین علت است کهکمتر از آن در زمان خلافت حضرت عثمان وحضرت علی رضی الله عنهما  وبعد از آندر زمان تابعین وتبع تابعین که خیر القرون هستند ثبوتی ندارد وائمه مذاهبچهارگانه نیز بر این متفق اند که تراویح کمتر از بیست رکعت نیست . واز همانزمان که اصحاب پیامبر صلی الله علیه وسلم بر این امر اجماع نمودند تا بهامروز در کل دنیا از مشرق تا مغرب در همه مساجد بیست رکعت نماز تراویح باجماعت خوانده می شود.

          مهمتر ار همه اینکه در مسجد الحرام در مکه و مسجدالنبی در مدینه نماز تراویح بیست رکعت خوانده می شود اگر پیامبر صلی اللهعلیه وسلم هشت رکعت می خواند و حضرت عمر رضی الله عنه هم بر آن همان تعدادعمل می کرد وبه آن دستور می داد همان جاری می شد و مردم بر آن عمل می کردند.اما جای تعجب است که برخی اصرار دارند که پیامبر صلی الله علیه وسلم باوتر بیش از یازده رکعت نخوانده و حضرت عمر رضی الله عنه هم همان تعداد راجاری ساخته پس بر آنان لازم است که ثابت کنند در زمان حضرت عثمان و حضرتعلی رضی الله عنهما و در زمان تابعین رضی الله عنهم و بعد از آن هم مردم بههمین تعداد قیام می کردند و مشخص کنند که بیست رکعت را چه کسی رواج داد واز چه زمانی شروع شد؟ واین سنت پیامبر صلی الله علیه وسلم و حضرت عمر رضیالله عنه را چه کسی در مسجد الحرام و مسجد النبی تغییر داد؟

          رساله ای که  پیش رو دارید مباحثه ای است که با  یکیاز غیر مقلدین انجام گرفت و اکنون آن را به صورت پرسش وپاسخ در آورده دراختیار شما خوانندگان عزیز قرار دادم تا از حقیقت بحث واحادیثی که در اینمورد وجود دارند واز صحت وسقم احادیث نیز آگاهی یابید .امیدوارم که حقیقترا در یابید  وآنچه اکثر مسلمانان جهان آن را حق می دانند و بر آن عاملبوده و هستند شما هم بر آن عمل کنید.

من الله التوفیق

1- الوجیز فی اصول الفقه ص 179 الی 182

حکم قیام رمضان ( تراویح)

پرسش 1- حکم قیام رمضانچیست؟

پاسخ: قیام رمضان(تراویح) برای زنان و مردان سنت موکده است.

پرسش2- در حدیث آمده  کهپیامبر صلی الله علیه وسلم اصحاب رضی الله عنه رابه قیام رمضان ترغیب میدادوآنها را تاکید  نمی کرد شما به چه دلیل می گویید سنت موکده است؟

پاسخ: ازحضرت عبدالرحمن بن عوف رضی الله عنه روایت است که رسول الله صلی الله علیهوسلم فرمودند: « ان الله تبارک وتعالی فرض قیام رمضان علیکم وسننت لکمقیامه فمن صامه و قامه ایمانا واحتسابا خرج من ذنوبه کیوم ولدته امه» .1همانا خداوند روزه رمضان را بر شما فرض گردانید و من قیام آن را برایتانسنت قرار دادم پس کسی که آن را روزه گرفت و قیام کرد از جهت ایمان وطلبثواب ، طوری از گناهانش خارج گردید مانند روزی که مادرش او را به دنیاآورد.

          این حدیث سنت بودن قیام رمضان( نماز تراویح) را بیان می نماید و چون خلفاءراشدین بر آن مواظبت نموده اند لذا سنت موکده قرار گرفت چنانکه دردرالمختار آمده  « التراویح سنة موکدة لمواظبة الخلفاء الراشدین للرجالوالنساء اجماعا» تراویح برای زنان و مردان همگی سنت موکده است چون خلفایراشدین برآن مواظبت نموده اند.

           ابن عابدین رحمه الله می فرماید: در هدایه و غیره همین صحیح قرار داده شدهو از امام ابوحنیفه رحمه الله نیز این چنین روایت شده است . در کتابالاختیار مذکور است که امام ابویوسف رحمه الله از امام ابوحنیفه رحمه اللهدر مورد تراویح وآن کاری که حضرت عمر رضی الله عنه انجام داد پرسید امامجواب داد که تراویح  سنت موکده است و حضرت عمر رضی الله عنه آن را ایجادنکرده و در این باره مبتدع شمرده نمی شود آنچه حضرت عمر رضی الله عنه به آن

/ 16 نظر / 141 بازدید
نمایش نظرات قبلی
آیراتین

آیا شما سلفی هستید؟ نظرتان درموردحضرت ابوحنیفه چیست؟

جماعت تبلیغی گیاوان

برادر و خواهر مسلمان رمضانی دیگر از راه می رسد، ماهی که به خاطر خصوصیات و ویژگیهای خاص خود بر همه ماههای سال برتری دارد: - ماه روزه است که رمز بندگی و اخلاص است. - ماه تقوی است که راه سعادت و خوشبختی است. - ماه صبر و شکیبایی در عبادت و ترک گناه است که شیرینی و لذت ایمان را به بار می آورد. - ماه توبه و استغفار است که رحمت بی کران الهی را بر بندگانش باز و موجبات غفران و بخشش را فراهم می سازد.

محمد

با عرض سلام لطفا منو لينك كنيد من شما رو لينك كردم http://ketabmajjani.blogfa.com http://8taraweeh.blogfa.com مجموعه رسائل ومقالات وکتاب در مورد تراویح

محمد

پیوندها تروايح سنت موكده يا مستحب 8 ركعت يا20 نقد وبررسي فرقه منحرف نقشبنديه نقدی بر فرقه دیوبندی حنفی وبیان افکار وعقائدشان نقدی بر فرقه جماعت تبلیغ و بطلان عقاید وافکارشان نقدی بر فرقه های مذهب حنفی نقد وبررسي وريشه يابي تقليد وجايگاه شرعي آن در قران و سنت وادبيات فارسي

محم

پیوندها تروايح سنت موكده يا مستحب 8 ركعت يا20 نقد وبررسي فرقه منحرف نقشبنديه نقدی بر فرقه دیوبندی حنفی وبیان افکار وعقائدشان نقدی بر فرقه جماعت تبلیغ و بطلان عقاید وافکارشان نقدی بر فرقه های مذهب حنفی نقد وبررسي وريشه يابي تقليد وجايگاه شرعي آن در قران و سنت وادبيات فارسي

محم

پیوندها تروايح سنت موكده يا مستحب 8 ركعت يا20 نقد وبررسي فرقه منحرف نقشبنديه نقدی بر فرقه دیوبندی حنفی وبیان افکار وعقائدشان نقدی بر فرقه جماعت تبلیغ و بطلان عقاید وافکارشان http://ketabmajjani.blogfa.com/ نقدی بر فرقه های مذهب حنفی نقد وبررسي وريشه يابي تقليد وجايگاه شرعي آن در قران و سنت وادبيات فارسي

اهل سنت وجماعت تالش

با عرض سلام وخسته نباشید با مطلبی به عنوان ((تقلید از فرهنگ بیگانه ننگ است)) به روز شدم. منتظر نظرات استادانه شما هستم. ما را از دعای خیر خود فراموش نکنید

اهل سنت وجماعت تالش

اهل سنت مذهب امام شافعی رضی الله عنه هم بر 20 رکعت نماز سنت تراویح اتفاق القول هستند.اگر کسی پیدا شد و گفت نماز سنت تراویح 8 رکعت است بخاطر تنبلی خودش است نه اینکه مذهب به او گفته باشد.

علی {شیعه}

همه ی شما گمراهان و بد عت گذاران دین هستید. کم دین اسلام را بازی دهید اگر مسلمان هستید . در ضمن....ید الله فوق ایدیهم...

حمزه

باسلام مطالب بنده رو درباره نماز تراویح ببینید باتشکر[لبخند]